vị trí hiện tại:Trang chủ > Cuốn sách của mùa thu-Trong QQ, nếu một bên xóa thì có nghĩa là cả hai bên đều bị xóa?